PARTNERZY
 
 

 

MENU > Świętokrzyski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA (ŚZPOZ)

Jest to unikalne w regionie świętokrzyskim stowarzyszenie, powołane do życia 8 czerwca 2011 roku, skupiające w swoich strukturach pracodawców w dziedzinie ochrony zdrowia. Siedzibą władz Związku jest Miasto Kielce, a terenem działania jest województwo świętokrzyskie.

Na czele władz Związku stoi Zarząd, w skład którego wchodzą:
- Prezes Związku - dr Dariusz Saletra,
- Wiceprezes -  dr Janusz Cieślik,
- Skarbnik - lek. med. Elżbieta Skorupka,
- Sekretarz - dr Jacek Chamerski.

Na dzień dzisiejszy Związek zrzesza 24 członków z sektora medycznego - głównie lekarzy. W każdej chwili można dołączyć do ŚZPOZ wypełniając deklarację członkowską dostępną w biurze ŚZPOZ (dane adresowe u dołu strony) bądź w formie multimedialnej po wysłaniu zapytania na adres email: szpoz.kielce@gmail.com
Składka członkowska dla Prywatnych Praktyk Lekarskich wynosi 30zł/mies, dla NZOZ-50 zł/mies.

Związek może przynależeć do krajowych i międzynarodowych organizacji pracodawców. Swą działalność opiera na pracy społecznej i ma na celu:
- ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich członków,
- działanie na rzecz tworzenia i utrzymania spokoju społecznego w stosunkach pracy, w których stroną są członkowie  Związku,
- wspieranie członków Związku w negocjowaniu układów zbiorowych pracy,
- wspieranie wdrażania przekształceń systemowych w ochronie zdrowia,
- ochronę i reprezentowanie członków Związku w zakresie dóbr niematerialnych i prawnych.

Najważniejszą ideą jest jednak wzajemny dialog, doradztwo i ugruntowywanie swojej pozycji na mapie świętokrzyskich świadczeniodawców. Stąd też ŚZPOZ organizuje cykliczne (1x na miesiąc – 2 miesiące) spotkania swoich członków.

Warto dodać, że przy aktywnym udziale Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia w dniu 15.10.2011r w Poznaniu powołana została Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia, w której Zarządzie zasiada 2 przedstawicieli ŚZPOZ: dr Dariusz Saletra oraz dr Jacek Chamerski. PFPOZ aktywnie uczestniczyła m.in.w spotkaniach POL (Porozumienia Organizacji Lekarskich) podczas przygotowania i kontynuowania protestu w sprawie recept refundowanych.

Dane teleadresowe i kontaktowe:

ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
ul. Paderewskiego 4B, 25-017 Kielce
tel: 413671757,
email: szpoz.kielce@gmail.com

ŚZPOZ wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000391795.