PARTNERZY
 
 

 

MENU > Aktualności
LIST OTWARTY
17.01.2012

17.01.2012

 LIST OTWARTY

przeciwko możliwym zmianom w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 

Do wiadomości:

Prezydent RP

Marszałek Senatu i Marszałek Sejmu

Posłowie i Senatorowie RP  

Rzecznik Praw Obywatelskich

Naczelna Rada Lekarska, OZZL, Porozumienie Zielonogórskie

Szanowni Państwo,

Koledzy i Koleżanki Lekarze,  

Wskutek całego szeregu zdarzeń zaistniałych w trakcie tzw. protestu pieczątkowego lekarzy w styczniu 2012 doszło do uchwalenia przez Sejm RP w dn. 13.01.2012 nowelizacji Ustawy o Refundacji Leków..., która to nowelizacja (w dokumentach Sejmu/Senatu:...Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw) zawiera następujące zapisy (Art. 3) – cytat:

„Art. 3. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707) w art. 45:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Lekarz może również wystawiać recepty na leki osobom, o których mowa w art. 43 – 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)), na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696). Lekarz jest obowiązany do odnotowania uprawnień tych osób na recepcie w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.”;

a zwłaszcza zapis (!):

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne określone w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, lekarz jest obowiązany do odnotowania na recepcie, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, odpłatności, jeżeli lek, środek spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w tych wykazach w co najmniej dwóch odpłatnościach,

Analiza cytowanych wyżej zapisów wyraźnie wskazuje, iż wskutek przyjęcia wspomnianej nowelizacji dochodzi do zaistnienia niezwykle istotnej i niekorzystnej dla środowiska lekarskiego zmiany Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty – zmiany takiej, że zgodnie z cytowanym Art. 3 (zwłaszcza po uwzględnieniu dodanego ustępu 2a), lekarz zostaje obarczony ustawowym obowiązkiem (cytat): ....odnotowania na recepcie, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, odpłatności...... [leku/środka spożywczego/wyrobu medycznego].

Wymowa opisanego zdarzenia legislacyjnego jest dokładnie i niewątpliwie taka, że oto Ustawa o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty staje się (po włączeniu do niej cytowanych wyżej uzupełnień) narzędziem wymuszającym na lekarzach biurokratyczny obowiązek określania odpłatności za lek/środek spożywczy/wyrób medyczny. Bez wątpienia nie taka była idea towarzysząca powstaniu i uchwaleniu Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty, ani też w żadnym wypadku nie może być taka jej rola, ani obecnie, ani w przyszłości – rola sprowadzająca się do narzucania lekarzowi obowiązku pilnowania pieniędzy NFZ lub jakiegokolwiek innego ubezpieczyciela, gdyż taka jest właśnie prawna i praktyczna implikacja cytowanego wyżej uzupełnienia Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty.

Sytuacja, do której doszło jest w rozumieniu szerokich rzesz lekarzy i lekarzy dentystów pracujących w Polsce absolutnie nie do przyjęcia dla naszego środowiska.

W związku z powyższym, niniejszym wzywam(y) wszystkich przedstawicieli środowiska lekarskiego (NRL, OZZL, PZ, Konsylium24.pl), Posłów i Senatorów lekarzy, Prezydenta RP, Marszałków Senatu i Sejmu, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wszystkich Posłów i Senatorów Sejmu i Senatu RP do podjęcia wszelkich zgodnych z prawem działań zmierzających do uniemożliwienia, w zaistniałej sytuacji, wprowadzenia jakichkolwiek zmian do Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty nie będących rezultatem szerokich konsultacji środowiskowych i społecznych, a zwłaszcza wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej. Fakt, że w ogóle doszło do umieszczenia cytowanych zapisów w nowelizacji Ustawy o Refundacji Leków z dn. 13.01.2012, zapisów wpływających tak niekorzystnie na treść i wymowę prawną Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty, traktujemy jako zdarzenie bezwzględnie godne ubolewania i przestrogę na przyszłość. Przy całej złożoności sytuacji staramy się jednocześnie zrozumieć, że stopień komplikacji prac legislacyjnych niesie z sobą trudności, na które nie wszystkie osoby włączone w ten proces są przygotowane.

 

Z poważaniem

W imieniu Koleżanek i Kolegów lekarzy i lekarzy stomatologów zrzeszonych w portalu Konsylium24.pl

www.konsylium24.pl

Adam Małaczyński, lekarz, Łódź; amad@mp.pl
Konrad Flis, lekarz, Lisnowo, konradflis@wp.pl
Magdalena Romańczuk, lekarz, Zabrze, magrom@interia.pl
Ewa Skotalczyk, lekarz, Sosnowiec
Aleksandra Rucińska, lekarz, Ruda,